مقالات و مطالب

نەورۆز ئاگرێ نەکوشریای کوردەل

🔴 نەورۆز ئاگرێ نەکوشریای کوردەل (ئەدەبیات لەکی)
🔺پدرام ئەسەدی

فصلنامه چریکه شماره 2 زمستان سال 1400

 

ڕوژهــەڵات نامــراس بنــەڕەت دیرووکە،بنکــەل فــرەی شارســتانەتی ک ڤــە دریــژا مێـژو ئـێ نـووم ڕوژهـەاڵت نامـراس پـا گرتێیەسـێ بەلگـە ئـی قسـەنە. هـەر کام ڤـەی تەمەدونەلـە ڕەسـم و جەشـن و شـوونێ ئـێ وژ نیانەسـە جـاوا ک ڤـە سـەرئـە دیارییـە مەتۊنیمـن توڕێیـان بجوریـا.
ئەمــان نەوروز/نــوێ ڕوژ)لەکــی( هاتــێ شــیرینترین وشــەی دیرووکــێ ڤاڵتــەل ڕوژهـەڵات نامـراس بوتـێ ک ڤەگـەرد شـادی و گیـان گرتـن رسوشـت و زەمینـزار و ژیـان مـەردم ئامێـز بییەسـا. ئێمــروژ هــەرە ســەر ســنوور ڤــات چیــن تــا روژاوا کوردســتان مەردمــان فــرەی
نــوێ ڕوژ مانــگ و جەشــن ســاڵ نــوو ڤەهــاری ئەرانیــان ئــەرج داره. بنچینـە و بناغـەی پێـدا بیـن جەشـن نـەوروز ڕیشـی فـرە دۊر و دریـژێ ڤـە نـام مێـژوو بەشـەری درێ، هەرچـەن بڕیـک ڤـە دەسـەڵاتدارەل مەیتێـن ڤـە بوونـەل سیاسـی سـەرچەم ڤـە دی هاتـن نـوێ ڕوژ/نـەوروز بایژنـە نـام مـەرزەل ئێمـروژی ڤـات وژیـان ئەمـان جەشـن ســاڵ نــو و هاتــن ڤەهــار ک ڤــەال مەردمــان بابــل و ئاشــور و ئیالمــێ باســتان
ئەنجـام گیریـاس، نیشـانەمەی ک مزوپێتامیـا ڕەچەڵەکـێ نـەوروزە و جەشـن سـەر ڤەهـار ئـەڕان ئـە نەتـەوە باسـتانییەلە گرینـگ بییـە.
هەتــا بەلگــەل و شــوونێ تاریخــی جەشــن ســەر ڤەهــاڕوژهــەڵات نامــراس بنــەڕەت دیرووکە، بنکــەل فــرەی شارســتانەتی ک ڤــە دریــژا
مێـژو ئـێ نـووم ڕوژهـەڵات نامـراس پـا گرتێیەسـێ بەلگـە ئـی قسـەنە. هـەر کام ڤـەی تەمەدونەلـە ڕەسـم و جەشـن و شـوونێ ئـێ وژ نیانەسـە جـاوا ک ڤـە سـەرئـە دیارییـە مەتۊنیمـن توڕێیـان بجوریـا…

(پەیجوری دما قسە ئێ نام ئی فایلە بکەن 1_11zon)

 

https://t.me/YaresanCulturalInstitute

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − 14 =