مقالات و مطالب

قدرت‌های اقتصادی در جوامع قبیله‌ای (کوچ‌نشینی و یک‌جانشینی)

نویسنده: یعقوب بلکمیچاد
ترجمه و تدوین: دکتر سعدی گراوند

‍فصلنامه چریکە شمارەی ٣ سال ١٤٠١ خورشیدی

 

اشاره: بیش از یک دهه میگذرد از روزی که متوجه شدم یعقوب میشاد بلک کتابی به انگلیسی درباره لرستان نوشته و ولی تاکنون به زبان فارسی برگردان نشده است. به سبب عالقه و اشتیاقی که به مطالب منتشر درباره لرستان دارم با آنکه در ترجمه انگلیسی هیچ تخصصی ندارم کنجکاو شدم و سعی کردم هر جور شده به متن اصلی کتاب دسترسی پیدا کنم منتها موفق نشدم هر بار که در فضای مجازی گشت و گذاری میکردم تنها با تصویر کتاب و معرفی چند سطری از نویسنده و اثرش مواجه میشدم و چیز تازهای نمییافتم، هر بار آرزو میکردم شاید سایتی پیدیاف کتاب را در اینترنت انتشار دهد یا کسی کار ترجمه را شروع کرده باشد، ولی آش همان بود و کاسه همان و مطلبی بر آن چند سطر تکراری افزوده نشده بود. امکان خرید اینترنتی در ایران هم به سبب مرحمت تحریم آمریکا از سایت آمازون میسر نبود. این حکایت ادامه داشت تا اینکه امسال با یکی از همتباران در اروپا آشنا شدم او
که خود زادهی سوئد بود و با اشتیاق خاصی در پی رگ و ریشهاش میگشت به مدد فضای مجازی با نوشتههای نگارنده آشنا شده بود تماس گرفت و گفت من همینقدر میدانم که لک
هستم ولی چون خود و پدرم در اروپا به دنیا آمدهایم نمیدانیم از کدام تیره و تبار هستیم. خیلی مشتاق بود به هویت ایلی-عشیرهاش پی ببرد. نیاکانش از لکهای مهاجرت کرده به اسدآباد همدانند که یک سده پیشتر از آنجا به کرمانشاه کوچیدهاند و بهگونهای متفرق شدهاند که هر یکی سر از والتی در آورده است. سرگذشت آران و نیاکانش خود موضوعیست که مجالی دیگر میطلبد. در این حیص و بیص روزی در خلال مباحث اینچنیی به طور اتفاقی گپ از کتاب مذکور به میان آمد آران که متوجه اشتیاق من به کتاب شده بود، پیگیری کرده و نسخهای از کتاب را در آمریکا پیدا نموده و از طریق سایت آمازون آن را خریده، خبرش را داد و….
خالصه کتاب دستم رسید. به تکاپوی ترجمه افتادم، متن روی جلد و مقدمه را به سه-چهار نفر از آشنایانی که ترجمه میکنند سپردم هر یک به تناسب بضاعت علمی خویش آن را
برگردان نمودند، در این بین ترجمهی دکتر سعدی گراوند بیش از همه به دلم نشست، از ایشان خواهش کردم هر جور شده زحمت ترجمهاش را بکشد؛ او هم که سرش برای کارهای
فرهنگی درد میکند و به قول شاعر »خردک شرری« هم در خامه ی شورانگیزش دارد با رغبت پذیرفت.
بناست هر شماره بخشی از آن در چریکه ترجمه و پیشکش مخاطبان فرهیخته نمائیم و در پایان به شکل کتاب تقدیم عالقهمندان شود.

محمد بساطی؛ سردبیرچریکه

دانلود فایل قدرت‌های اقتصادی در جوامع قبیله‌ای (کوچ‌نشینی و یک‌جانشینی)= 1_115zon

https://t.me/YaresanCulturalInstitute

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − هشت =