مقالات و مطالب

عبور از طایفه

لرستان. طایفه

 

🔺سعادت خودگو

🔺فصلنامه چریکه شماره ۶ سال ۱۴۰۱

یکی از‬ ‫مشــکالت‬ ‫و‬ ‫معضلات‬ ‫اجتماعی‪-‬فرهنگی‬ ‫جامعه‬ ‫امروزی‬ ‫لرســتان‬ ‫که‬ ‫پیامدهای ‫متعددی ‬‫در‬ ‫ابعاد‬ ‫سیاســی‪،‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ‫به‬ ‫دنبال‬ ‫داشته‬ ‫است‬ ‫پدیده‬ ‫طایفه‌گرایی‬ ‫اســت‪ .‬‬‫گرایش‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫ایل‬ ‫و‬ ‫طایفه‬ ‫و‬ ‫تالش‬ ‫در‬ ‫جهت‬ ‫بزرگ‌نمایی‬ ‫طایفه‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫سو‬ ‫و‬ ‫کوچک ‬‫جلوه‬ ‫دادن‬ ‫دیگر‬ ‫ایالت‬ ‫و‬ ‫طوایف‬ ‫و‬ ‫تیره‌ها‬ ‫از‬ ‫ســوی‬ ‫دیگر‪،‬‬ ‫متاسفانه‬ ‫به‬ ‫شکل‬ ‫بیمار‬ ‫گونه‌ای ‬‫حتی‬ ‫در‬ ‫میان‬ ‫قشر‬ ‫تحصیل‬ ‫کرده‬ ‫جامعه‬ ‫و‬ ‫قلم‬ ‫به‬ ‫دستان‬ ‫رسوخ‬ ‫یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫نگاهی‬ ‫به ‬‫تیتر‬ ‫کتاب‌هایی‬ ‫چون‬ ‫ایل‬ ‫حســنوند‪،‬‬ ‫ایل‬ ‫کولیوند‪،‬‬ ‫ایل‬ ‫بیرانوند‪،‬‬ ‫ایل‬ ‫باجولوند‪،‬‬ ‫ایل‬ ‫پاپی‬ ‫و‪…‬‬‫مبین‬ ‫این‬ ‫موضع‬ ‫است‪.‬‬
‫بدیهی اســت‬ ‫اگر‬ ‫چنین‬ ‫کتاب‌هایی‬ ‫با‬ ‫دید‬ ‫مردم‌شناسی‪،‬‬ ‫تاریخی‬ ‫و‬ ‫جامعه‌شناسی‬ ‫نگاشته‬ ‫شــده ‬‫باشند‬ ‫هم‌چون‬ ‫کتاب‬ ‫فیلبرگ‬ ‫مردم‌شــناس‬ ‫دانمارکی‬ ‫در‬ ‫مورد‬ ‫ایل‬ ‫پاپی‬ ‫که‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫بسیاری از‬ ‫جزئیات‬ ‫زندگی‬ ‫کوچ‌نشینان‬ ‫ایل‬ ‫پاپی‬ ‫به‬ ‫تصویر‬ ‫کشیده‬ ‫شده‪،‬‬ ‫جای‬ ‫تقدیر‬ ‫دارد‪.‬‬
‫ولی‬ ‫متاســفانه‬ ‫این‬ ‫گونه‬ ‫کتاب‌ها‬ ‫اغلب‬ ‫توسط‬ ‫نویســندگانی‬ ‫نوشته‬ ‫شده‌اند‬ ‫که‬ ‫عموماً‬ ‫نه‬ ‫رشــته‬‫ مرتبط‬ ‫با‬ ‫علوم‬ ‫اجتمایی‬ ‫دارند‬ ‫و‬ ‫نه‬ ‫از‬ ‫روش‬ ‫تحقیق‪،‬‬ ‫منبع‌شناسی‬ ‫و‬ ‫داشتن‬ ‫روحیه‬ ‫علمی ‬‫و‬ ‫ده‌ها‬ ‫مولفه‬ ‫دیگر‬ ‫که‬ لازمه‬ ‫یک‬ ‫پژوهش‌گر‬ ‫است‪،‬‬ ‫بهره‬ ‫دارند‪.‬‬
‫بنابراین ‬‫حاصل‬ ‫کار‬ ‫آن‌ها‬ ‫به‬ ‫جای‬ ‫آنکه‬ ‫آگاهی‬ ‫نسبت‬ ‫به‬ ‫قوم‬ ‫و‬ ‫قبیله‬ ‫باشد‬ ‫بیش‌ت‬ر‬ ‫دامن‬ ‫زدن‬ ‫به ‬‫تعصبات‬ ‫قومی‬ ‫و‬ ‫قبیلگی‬ ‫است‪.‬‬ ‫بدیهی‬ ‫است‬ ‫نظام‬ ‫ایلی‬ ‫و‬ ‫طایفه‌ای‬ ‫لرستان‬ ‫از‬ ‫چند‬ ‫دهه‬ ‫قبل‬‫به‬ ‫این‬ ‫ســو‬ ‫با‬ ‫ورود‬ ‫مظاهر‬ ‫تمدنی‬ ‫جدید‬ ‫هم‌چون‬ ‫صنایع‬ ‫مختلف‪،‬‬ ‫تکنولوزی‪،‬‬ ‫آموزش‬ ‫و ‬‫پرورش‬ ‫نوین‪،‬‬ ‫گســترش‬ ‫شهرنشینی‪،‬‬ ‫رســانه‌های‬ ‫دیداری‬ ‫و‬ ‫شنیداری‬ ‫و‪…‬‬ ‫دست‌خوش‬ ‫دگرگونی ‬‫شده‬ ‫است‪.‬‬

ادامه مطلب در فایل زیر

Chrika 6-1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده + چهار =