مقالات و مطالب

دین در پرتو یاری

‍ دین در پرتو یاری

🔺سام کاکه‌یی
(پژوهشگر و نویسنده)

چکیده:
عدم آگاهی، شناخت، دسترسی، فهم و درک کلام‌های یاری برای عوام، بخصوص غیریارسانی موجب شده تا برداشت‌های اشتباه و حتی خارج از تفکر و ایدئولوژی یاری مطرح شود. موضوع دین، یکی از برداشت‌ها و موضوعاتی است که همواره مطرح می‌گردد، اما در اغلب موارد اشتباه بیان می‌شود. هدف از مقاله حاضر، ارائه‌ی باورها و اعتقادات یاری نیست، و تنها به بررسی موضع دین در یاری می‌ پردازد. لذا ترجمه و تفسیر مبانی، مورد نظر نبوده؛ بلکه سعی شده تا به ساده‌ترین شیوه ممکن یعنی مطابقت با کلیدواژه -که قابل فهم برای همگان است- موضوع را بیان نماید. بنابراین این تحقیق، «دین» را به عنوان شاخص مرکزی و پراکندگی مورد بررسی قرار داده است. علیرغم مطرح نشدن اصول و مبانی یاری و شرح و تفسیر ایدئولوژی حاکم، مستفاد از کلام‌های یاری (کردی و ترکی) به وضوح مشخص شده است که یاری، یک دین مستقل و اشراقی است که به عنوان یک حقیقت جاری و ساری در تمام ادوار حاکم بوده است.

واژگان کلیدی: دین، یاری، دین یاری، یارسان، اهل حق، کاکه‌یی، کلام.

Religion in the light of Yari

Saam Kakaei (Researcher and Author)

Abstract:
The lack of awareness, recognition, access, understanding, and communication with the “Yari’s Kalams” for the common people, especially the non-Yaresan, has led to misunderstandings outside the thinking and ideology of Yari. The subject of religion is one of the perceptions and issues that are always raised, but in most cases it is mistaken. The purpose of this article is not to present the beliefs of Yari and only to study the position of religion in Yari. Therefore, the translation and interpretation of the foundations is not intended, but it has tried to express the subject in the simplest possible way (ie, the match and the keyword, which is understandable to everyone). Therefore, this research has examined »Religion« as a central index and dispersion index. Despite the lack of presentation of the principles of Yari in this article, According to the Yari’s Kalams (Kurdish and Turkish) is clearly characterized by the fact that Yari is an independent and illuminated religion that has dominated the current truth in all periods.

Keyword: Religion, Yari, Yari Religion, Yaresan, Ahle haq, Kakaei, Kalam.

 

http://journal.yaresan.com/fa/1/12-vol1no1summer2020/32-summer-2020-5

فایل:

Shinrwe_Volume 1_No 1-Paper 5_Pages 75-96

https://t.me/YaresanCulturalInstitute

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 2 =